fbpx

תקנון רכישות

 1. כללים
  • משתמש יקר (להלן “רוכש“, “משתמש“, “אתה” וכיו”ב) ברוך הבא לתקנון האתר ניצן לנדמן (“האתר“). האתר, המשמש בין היתר כאתר סחר אלקטרוני, מופעל על-ידי ניצן לנדמן, ניצן לנדמן מספר עוסק מורשה 318179256  מרח’ המלבן, דוא”ל nitsanland@gmail.com (להלן “המפעילה“).
  • תקנון זה מהווה חלק מתנאי השימוש (יחד עם מדיניות הפרטיות וכל מסמך משפטי אחר שהצדדים לו הם המפעילה והמשתמש), ומסדיר, בין היתר, את השימוש באתר ואת תנאי הרכישה בחנות האינטרנט שמופעלת על-ידי האתר. בהתאם, הצפייה, השימוש והרכישה באתר כפופים לכל תנאי השימוש ולהוראות כל דין.
  • כל המשתמש באתר, ובפרט כל המבצע רכישה בו, מאשר כי קרא את הוראות התקנון וכי הוא מסכים להם. אם אינך מסכים להוראות התקנון אנא הימנע משימוש באתר ומביצוע רכישות.
  • המפעילה רשאית לשנות את הוראות תקנון זה או כל תנאי מתנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת וללא התראה מוקדמת. מומלץ לכן כי תעיין מעת לעת בתנאים.
  • בכל מקרה של סתירה בין תוכן האתר לבין תוכן תקנון זה (או שאר תנאי השימוש) תוכן התקנון ותנאי השימוש יגבר.
  • נוסח התקנון ויתר תנאי השימוש נועדו להתקיים זה לצד זה ולא לגרוע זה מהוראות זה, והם מצטברים ולא חליפיים.
  • הרישום לאתר, מסירת המידע בתהליך הרישום, שמירתו והשימוש במידע ע”י המפעילה יתבצע ע”פ תנאי מדיניות הפרטיות של האתר כפי שיהיו מעת לעת.
  • רכישות באתר זה יבוצעו לשימוש אישי, לאדם אחד בלבד. חל איסור מוחלט על העתקת תכני האתר או העמדתם לרשות הציבור ואפשור השימוש בהם לכל אדם מלבד הרוכש עצמו, ופעולה כאמור עלולה לעלות כדי הפרת זכות יוצרים, על כל המשתמע מכך.
  • השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד.
  • אם רשות מוסמכת תקבע בעתיד כי סעיף מסעיפי תקנון זה אינו תואם את הוראות הדין, לא יהא בכך בכדי להשפיע על תוקפן של יתר הוראות תקנון זה.
 2. שימושים אסורים באתר

השימושים הבאים יהיו שימושים אסורים:

 • הרשמה לאתר (ככל שרלוונטי) או ביצוע כל פעולה בו במסירת שם או פרטים כוזבים, מטעים או מזויפים. ביצוע האמור עלול לעלות כדי עבירה פלילית ועוולה אזרחית.
 • העתקת תוכן האתר או חלק ממנו. תוכן האתר הינו קניין רוחני של המפעילה בלבד או מי מטעמה וכל שימוש בו ללא רישיון כדין מאת המפעילה (בכל אופן שהוא, לרבות שכפול, שידור, העתקה וכיו”ב) – אסור.
 • כל שימוש באתר שלא על פי כל דין, או כל שימוש שמפר זכויות של צדדים שלישיים ובכלל זה שימוש הפוגע בשמו הטוב של אדם אחר או שימוש הפוגע בזכותו של אדם אחר לפרטיות.
 • חל איסור על שימוש באמצעים טכנולוגיים (כגון Crawlers, Robots וכיו”ב) לרבות ומבלי לגרוע לצרכי מעקב, סריקה, חיפוש, איסוף או אחזור מידע.
 • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך לרבות כאלה המשנים את עיצובם המקורי באתר, לרבות כל החסרה או הוספה.
 • כל שימוש אחר שלא פורט לעיל והוא עומד בניגוד להוראות כל דין, בניגוד לתקנת הציבור, או שימוש שאינו מהווה שימוש סביר והוגן באתר.
 1. רכישות
  • המפעילה שומרת לעצמה על הזכות לקבוע, כי רכישה באמצעות האתר תתאפשר רק בכפוף להרשמה לאתר באמצעות פרטים בסיסיים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכיו”ב).
  • רכישה באמצעות האתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית. הרכישה תושלם בכפוף לקבלת אישור של חברת האשראי לצורך כך או אסמכתא בדבר העברת התשלום באמצעים המפורטים לעיל.
  • המפעילה תשלח, תוך מס’ שעות מביצוע הזמנה, אישור על ביצועה באמצעות דואר אלקטרוני. אין באישור כאמור משום אישור כי ניתן אישור חברת האשראי או כי התקבל תשלום. אין במתן אישור על ביצוע הזמנה כאמור בכדי לחייב את המפעילה באופן כלשהו.
  • המידע השמור במערכות המחשוב של המפעילה, מעת לעת, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו.
  • לא תתאפשר ביצוע הזמנה על ידי מי שאינו עומד בתנאים מצטברים אלה: הוא לפחות בן 18; המשתמש הינו בעלים של תיבת דואר אלקטרוני; המשתמש נרשם לאתר כנדרש ועומד בהוראות התנאים (כהגדרתם לעיל) כפי שיהיו מעת לעת; המשתמש עומד בהוראות כל דין רלוונטי.
  • למען הסר ספק, המפעילה תהיה רשאית שלא לבצע מכירה למשתמש או משתמשים וכן לבטל הזמנה או הזמנות לפי שיקול דעתה, בכל מקרה של חשש מצדה לאי עמידה בתנאים או במקרה של חשש מצד המפעילה כי המשתמש לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כלפי המפעילה.
  • באתר יוצעו מוצרים שונים למכירה מעת לעת, בתנאים ובמחיר ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. המפעילה תהיה רשאית להוסיף מוצרים או לגרוע אותם, וכן לשנות את תנאי המכירה, לרבות מחיר, ללא הודעה מוקדמת או בדיעבד.
 2. חוק הגנת הצרכן
 • המפעילה עוסקת במכירת שירותים ומוצרים לעסקים ולשימוש עסקי בלבד ושומרת לעצמה על הזכות לעסוק במכירתם של שירותים ומוצרים לשימוש אישי. מובהר, כי ככל שעסקה באתר מבוצעת אינה על-ידי “צרכן” כהגדרתו בחוק – חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו לא יחולו.

 

 • יובהר, כי למעט כמחויב על פי דין (כלומר – ע”פ חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, ובתנאי שהמשתמש הוא “צרכן” כהגדרתו בדין בלבד), תנאי הביטול של כל שירות או מוצר יהיו כמפורט בקשר עם מוצר כזה, וככל שלא נמסר פירוט – עסקה לרכישת שירות או מוצר אינה ניתנת לביטול אלא ככל שמחויב על פי חוק.
 • ככל שעסקת רכישה באתר מבוצעת על-ידי צרכן כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן (“עסקה צרכנית“), עסקה כזו עשויה, אך לא חייבת, לעלות כדי עסקת “מכר מרחוק” כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן. בהתאם, הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 – להלן “תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)” יחולו על רכישת מוצרים מהאתר, בהתאם להוראותיו.
 • ידוע לרוכש, כי לא יהיה ניתן לבטל עסקה צרכנית בקשר עם מוצר הניתן להעתקה או שכפול, כגון קורסים דיגיטליים, וזאת בהתאם להוראות תקנה 6(א)(8) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).
 • בכל מקרה של ביטול עסקה שלא מחמת פגם או מחמת אי התאמה המפעילה תשיב לרוכש את הסכומים ששילם, בניכוי דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% (לפי הנמוך), בתוספת דמי הסליקה ככל ששולמו.
 • המפעילה מצדה תהיה רשאית לבטל את העסקה ללא חיוב כלשהו לרוכש (וככל שגבתה סכום כלשהו מהרוכש, היא תשיבו לרוכש במלואו ותבטל חיובים עתידיים), באחד מהמקרים הבאים:
  • אירעה טעות בתום לב במחיר מוצר או שירות, תיאורו או המפרט הטכני שלו;
  • עקב תקלה באתר או תקלה בכל רשת ציבורית המשרתת את האתר (ובכלל זה רשתות תקשורת, טלפוניה, חשמל וכיו”ב);
  • כל תקלה עקב כח עליון;
  • ככל שישנו חשש מצד המפעילה לביצוע ע”י המשתמש של עוולה אזרחית, עבירה פלילית או לכך שהמשתמש לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום.
  • אין באמור בכדי לגרוע מכל תרופה לה תהיה המפעילה זכאית בקשר עם הפרת הדין, תנאי תקנון זה או כל תנאי רלוונטי אחר על-ידי הרוכש.
 1. קניין רוחני
  • כל תכני האתר וכן כל עיצוב, אפיון, מבנה, תכנון וכיו”ב הקשורים בו הינם קניין רוחני של המפעילה או של מי מטעמה או של צדדים שלישיים שאפשרו למפעילה שימוש בהם, ומוגנים ע”פ דיני זכויות היוצרים. חל איסור על כל שימוש בתוכן מתכני האתר ללא רישיון בכתב.
  • שמה המסחרי, וכל לוגו או סמליל, מהווים קניין רוחני של המפעילה וכל שימוש בהם ללא מתן רישיון בכתב – אסור.
  • מוצרי המפעילה (דיגיטליים), וכן כל עיצוב, אפיון, מבנה, תכנון וכיו”ב הקשורים בהם, הינם קניינה הרוחני של המפעילה או של מי מטעמה או של צדדים שלישיים שאפשרו למפעילה שימוש בהם, ומוגנים ע”פ דיני זכויות היוצרים. חל איסור על כל שימוש באחד מאלה, ללא רישיון בכתב.
  • חל איסור על העברה, מכירה, מכירה חוזרת (resale) השכרה, העמדה לרשות הציבור וכיו”ב של כל שירות או מוצר המסופק על-ידי המפעילה. רכישת שירות או מוצר כאמור יבוצעו לשימוש עסקי פנימי בלבד, וכל יתר זכויות המפעילה שמורות.
 1. אחריות המפעילה – כללי
  • המוצרים ותוכן האתר מסופקים “כפי שהם”, AS IS, למטרות סקירה והעשרה, ואין בהם משום ייעוץ פרטני.
  • השימוש במוצרי ושירותי המפעילה ובמידע הנמסר בהם מבוצע על אחריותו הבלעדית של הרוכש, ולא יהיה בו בכדי להשית אחריות כלשהי על המפעילה. המפעילה אינה מתחייבת כי האתר, המוצרים או השירותים יהיו חפים מטעויות בדין או בעובדה, או כי המוצרים יהיו עדכניים בכל עת.
  • ככל שנרכשים מוצרים דיגיטליים (כגון קורסים מצולמים) השימוש במוצרים דורש חיבור לרשת האינטרנט ותלוי בתשתיות ציבוריות (אינטרנט, רט”ן, טלפוניה, חשמל וכיו”ב). אין למפעילה כל אחריות בגין זמינותן של תשתיות אלה, או בקשר עם כל גורם שאינו מצוי בשליטתה הבלעדית.
  • המפעילה אינה מתחייבת כי האתר יפעל באופן רציף ו/או ללא תקלות. המשתמשים מצהירים כי ידוע להם שתוכן האתר יכול שיכלול טעויות בתום לב. המפעילה תעשה כל מאמץ לתקן טעויות כאלה תוך זמן סביר מעם קבלת הודעה על כך.
  • המפעילה אינה אחראית על מידע המוצג באתר מטעמם של צדדים שלישיים, ובכלל זה אמיתותו, נכונותו או אי הפרה של זכויות קניין רוחני בו. כל אחריות כאמור תהיה של הצדדים השלישיים.
  • המפעילה אינה אחראית לכל פעולה של משתמש ממשתמשיה באתר, ובכלל זה פרסום כל מידע או תגובה המפרים כל דין. המפעילה תפעל להסיר כל מידע כאמור לאחר מתן הודעה בכתב על כך ותוך זמן סביר.
  • המפעילה תעשה כל מאמץ כדי למנוע תקלות באבטחת מידע, אולם המפעילה אינה מתחייבת כי לא יהיו תקלות כאלה והיא אינה מתחייבת כי לא יבוצעו או יצליחו ניסיונות פריצה, פישינג וכד’ לאתר. המפעילה תפעל בכל דרך מקובלת על מנת למנוע או למזער נזקים כאמור.
  • המפעילה תעשה כל מאמץ סביר שהמידע שיובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או מידע שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את המפעילה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כך.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למעט על פי כל דין, בשום מקרה לא תהיה המפעילה אחראית לנזקים עקיפים מכל סוג (ובכלל זה פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), ואחריותה הכוללת של המפעילה לא תעלה בשום מקרה על הסכומים שגבתה מהמשתמש בפועל. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
  • באתר עשויים להיכלל קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט, שאינם מופעלים ע”י המפעילה או בבעלותה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של המפעילה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של המפעילה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. המפעילה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. המפעילה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  • המשתמש מתחייב לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב המפעילה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש למפעילה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.
 2. שונות
  • התיישנות. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד המפעילה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

 

 • החוק החל וסמכות שיפוט. הדין הישראלי יחול על הוראות התנאים (כהגדרתם לעיל), ללא מתן תוקף לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי. כל עניין הנובע מהתנאים יידון בפני בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 • לא ייווצרו בין הצדדים כל יחסי שותפות או יחסי עובד ומעביד.
 • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 • התנאים (כהגדרתם לעיל) מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין המפעילה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב בעניינים אלה.
 

ברוכות הבאות לקורס “ביזפלואנסר” מאת ניצן לנדמן.

אנא קראו את תקנון הקורס בעיון ואשרו אותו כדי שתוכלו להתחיל לצפות בתכנים.

תקנון הקורס – “ביזפלואנסר”

רקע

 1. ברוכות הבאות לקורס “ביזפלואנסר” (להלן: “הקורס“), שנוצר על ידי ניצן לנדמן (להלן: “היוצרת“), ח.פ 318179256.
 2. היוצרת היא בעלת עסק, למנטורינג למשפיעניות ויוצרות תוכן.
 3. הידע שעל בסיסו נוצר הקורס הוא ידע שרכשה היוצרת במהלך לימודיה המקצועיים, עבודה בתעשיית הפרסום והשיווק, מחקר עצמי, קריאה של מאמרים, ניסוי וטעיה וניסיון אישי שלה עצמה, ואין מדובר במידע חד משמעי שנכון ותקף לכולן או בייעוץ אישי ספציפי.
 4. הקורס הוא קורס מקוון (אינטרנטי, בגישה מרחוק). מטרת הקורס היא לתת ידע מקצועי שיעזור למשפיעניות ויוצרות תוכן לגרום למותגים לשים לב אליהן ולהרוויח כסף מפרסום מותגים.
 5. התקנון הוא חוזה ההתקשרות המחייב ביניכן, רוכשות הקורס, המשתתפות בו (להלן: “המשתמשת” או “המשתמשות” או “הרוכשות“) לבין היוצרת. כדי להתחבר למערכת ולצפות בתכני הקורס יש לקרוא את התקנון בעיון ולאשר אותו. אישור התקנון ו/או ההצטרפות לקורס מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בו, כמו גם למדיניות הפרטיות של החברה, אותה תוכלו למצוא גם בכתובת – https://nitsanlandman.com/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f/. ולמדיניות הפרטיות ותנאי התקנון באתר רב מסר (סקולר), אותה תוכלו למצוא גם בכתובת – https://www.responder.co.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f/
 6. באישורכן את התקנון אתן מסכימות לנהוג לפיו על כל תנאיו, ללא כל הגבלה או הסתייגות, ובאישורכן ובהצטרפותכן לקורס אתן מסכימות כי לא תהיה לכן או למי מטעמכן כל תביעה כנגד היוצרת. הוראות התקנון יחולו על כל שימוש והתנהגות שלכן במהלך החשיפה לתכני הקורס ולאחריה, ותהוונה את ההוראות המשפטיות המחייבות לכל מחלוקת שתהיה ביניכן לבין היוצרת. אם אינכן מסכימות לאלו מתנאי התקנון, אנא בטלו את הרשמתכן לקורס לפני ההתחברות למערכת.
 7. השימוש בתכני הקורס ובמוצרים השונים המוצעים יעשו על אחריות המשתמשת בלבד, ולא תהיה ליוצרת כל אחריות. ברור למשתמשת, כי הקורס לא מהווה ייעוץ פרטני ו/או אישי ספציפי, ולייעוץ כזה על המשתמשת לפנות ליוצרת לקבל שירותי ייעוץ באופן ספציפי לגביה.
 8. היוצרת רשאית לשנות את התקנון ואת תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם המשכתן לצרוך את השירות לאחר שינוי התקנון כאמור, ייחשב הדבר כאילו הסכמתן לתנאי התקנון החדשים. 
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היוצרת רשאית להפסיק ו/או לשנות את אופי פעילות התהליך, כולו או חלקו, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת מבלי שתהיינה לכן או למי מטעמכן כל טענה, זכות או תביעה בקשר לכך.
 10. באישורכן את התקנון, אתן מבינות ומסכימות לכך שהקורס הוא קורס מקוון בלבד, וכדי לצרוך את תכניו, יש לדאוג לחיבור יציב לרשת האינטרנט במהלך כל הצפייה. ברור ומוסכם כי היוצרת לא תישא בכל אחריות לתקלות טכניות שעלולות להיווצר כתוצאה מתקלות ברשת האינטרנט, בספק האינטרנט, במכשיר בו משתמשים כדי להתחבר לפלטפורמת הצפייה בקורס, לתקלות שייגרמו כתוצאה מהמיקום שבו נמצאת המשתמשת או כתוצאה מכל דבר אחר שלא נמצא בשליטתה הבלעדית של היוצרת.
 11. היוצרת אינה אחראית על תקלות, אירועים או עיכובים באופן מלא או חלקי, שנגרמו בשל תקלות מחשוב, תקשורת, טלפוניה או כל גורם אחר כמו פעולות איבה, שביתה, השבתה, גיוס מילואים, נזקי מזג אוויר, שירותי מיקום, תחזוקה, חסימות גיאוגרפיות של גישה או כל גורם אחר או שבגדר כוח עליון שאינו תלוי בה ואינו נמצא בשליטתה הבלעדית והמלאה.
 12. האמור בתקנון זה כתוב בלשון נקבה ונעשה לצורכי נוחות בלבד, אך ברור ומובהר כי תוכן התקנון תקף לגבי נשים וגברים כאחד, כמו גם הנאמר בלשון רבים שתקף גם לגבי יחיד ולהיפך, ומקום שמדובר באדם, תקף גם לגבי תאגיד או כל גוף אחר. 
 

תכני הקורס

 1. לאחר ההתחברות למערכת תוצג בפניכן תוכנית הקורס ותכניו. היוצרת רשאית לשנות את תכנית הלימודים, את אופן העברת החומרים או כל עניין אחר הקשור לתוכן המוצג בקורס מעת לעת ובמידת הצורך.
 2. היוצרת שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הסרטונים ואת החומרים במידת הצורך ובהתאם לרצונה, אך לא מתחייבת לעשות זאת באופן קבוע, מכל סיבה שהיא או בכלל, ולא מתחייבת לעדכן על כל שינוי שנעשה ו/או ייעשה בעתיד. על אחריות המשתמשת להתעדכן מפעם לפעם, לבדוק אם התעדכנו התכנים בקורס ולהשלים את המידע.
 3. ברור למשתמשת כי ההמלצות שמוצגות בקורס, במידה וישנן כאלה, אינן מחייבות, וכי יש לעשות בהן שימוש מושכל, תוך מתן שיקול דעת וביצוע התאמות אישיות לכל משתמשת באופן עצמאי. ברור למשמשת כי המלצות אלו אינן ולא יכולות להיות רלוונטיות לכולן, וברור כי לא ישפיעו על כולן באותו האופן. המשתמשת מצהירה כי הובהר לה שלא ניתן לערוב לתוצאות התכנית ומבינה שהיא האחראית הבלעדית לתוצאות שתשיג, ולא יהיו לה כל טענות ליוצרת ולכל מי מטעמה.
 4. אין בהמלצות המוצגות בקורס, אם ישנן, כדי לחייב את היוצרת בכל דבר ועניין, והשימוש בתכני הקורס בכלל, ובהמלצות אלו בפרט, באחריות המשתמשת בלבד.
 5. אין בתוכן המוצג בקורס כדי להמליץ או להסתייג מאף מוצר/שירות באופן ספציפי, והכל לשם הדגמה והמחשה של הנלמד בקורס. 
 6. הקורס לא מהווה ייעוץ פרטני ו/או אישי ספציפי, ועל המעוניינת בייעוץ שכזה לפנות ליוצרת לבחינת קבלת שירותי ייעוץ אישי.
 7. היוצרת לא תהיה אחראית לשימוש המשתמשת במוצר מסוים, או לחוסר שביעות רצון ממוצר מסוים, מהמלצה, מסקירה או אזכור מסוימים או לכל תוכן אחר הנאמר בקורס, שהוא אינו בשליטתה ו/או לא תלוי בה באופן מלא, ולא תהיה אחראיות לגבי כל מוצר אשר מוצג, במישרין או בעקיפין בקורס, ואין ליוצרת השפעה ישירה או עקיפה עליו, על איכותו, טיבו, תוכנו, מרכיביו או כל דבר אחר, וברור למשתמשת כי המוצרים המאוזכרים בקורס, באופן ישיר או עקיף, הם בגדר המלצה או לשם המחשה ודוגמה בלבד ואין חובה להשתמש בהם או בכל תחליף אחר דומה, או בכלל. 
 8. הקורס תקף לצפייה לשנה אחת בלבד, זאת כל עוד הפלטפורמה בה נמצאים התכנים (“רב מסר”) פעילה וממשיכה לעבוד. בתום שנה מיום הרכישה לא תתאפשר כניסה למי שאיננו מנוי. 
 

מגבלת גיל

 1. באישור התקנון הינך מצהירה בזאת כי מלאו לך 18 שנים. 
 2. הקורס מוגבל לצריכה מגיל 16 ומעלה. במידה והינך מתכוונת לרכוש את המוצר עבור מי שטרם מלאו לה 18 שנים, הינך מצהירה בזאת כי מובן וברור לך שכל התנהלות מול היוצרת ו/או מפעילת האתר, לרבות מדיניות הביטולים או צריכת התוכן תעשה באמצעותך ובאישורך, וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או השגה בקשר לכשרות המשפטית של מבצעת העסקה או של צורכת התוכן.
 

תנאי רכישה ואספקה

 1. רכישת הקורס תעשה באופן מקוון ובאמצעות כרטיס אשראי בתוקף. 
 2. המוצר, כאמור, הוא קורס מקוון לצפייה מרחוק. לאחר השלמת הרכישה ואישור העסקה על ידי חברת האשראי, תשלח הודעה לכתובת המייל שסופקה על ידי המשתמשת בדף ההזמנה בעת הרכישה, עם פרטי ההתחברות לאתר, וזאת עד 24 שעות לאחר השלמת הרכישה. 
 3. במידה ולא נשלחה אליכן הודעת מייל בפרק הזמן הזה, אנא שלחו מייל בהקדם לכתובת –nitsanland@gmail.com כדי לקבל את פרטי הגישה.
 

מדיניות ביטולים

 1. המשתמשת מבינה כי מדובר במוצר שניתן לשכפול ולהעתקה. על כן, התחברות לאתר באמצעות שם המשתמש והסיסמה מהווה “פתיחת האריזה” על ידי המשתמשת. לאחר ביצוע פעולת ההתחברות באתר, לא ניתן יהיה לבקש החזר כספי על הקורס והמשתמשת תיחשב כמי שהשתמשה במוצר, גם אם לא צפתה בתכני הקורס עצמם. 
 2. עם זאת, לאחר רכישת המוצר וטרם “פתיחת האריזה” (בטרם ביצוע ההתחברות לאתר באמצעות שם המשתמש והסיסמה), קיימת האפשרות לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“) והתקנות מכוחו. במקרה זה בלבד, ובתנאי שלא חלפו ארבעה עשר (14) ימים מיום ביצוע הרכישה, ניתן לבקש לבטל את העסקה בהתאם לחוק. במידה והרוכשת עומדת בתנאים לביטול העסקה, יש לשלוח מייל עם הבקשה לביטול העסקה בצירוף הפרטים הרלוונטיים (שם מלא, מספר טלפון, שם הקורס, כתובת מייל שנרשמת איתה לרכישה באתר ומספר עסקה אם יש בידייך) לכתובת – nitsanland@gmail.com, בקשות לביטול יענו ויתקבלו דרך אמצעי תקשורת זה בלבד.
 1. במידה ומדובר באזרחים ותיקים, עולים חדשים או בעלי מוגבלויות כהגדרתם בחוק, והם מעוניינים לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק זה, היוצרת שומרת על זכותה על פי דין לבקש תעודה המעידה על כך, לפי העניין. 
 2. אנא שמרו על האסמכתא שהתקבלה המאשרת את ביצוע העסקה.
 

שימוש בפלטפורמה וגישה לתכני הקורס

 1. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם, בהתאם להחלטת מפעילת האתר.
 2. ברור למשתמשת כי תכני הקורס הם פרי עמלה של היוצרת והם מהווים רכושה הבלעדי.
 3. ברור למשתמשת כי השימוש בתכני הקורס והחשיפה אליו הוא שימוש אישי בלבד.
 4. ברור למשתמשת כי עליה לעשות שימוש ראוי וחוקי בתכני הקורס, וכי אסור לה להעביר, להשאיל או למכור את שם המשתמש או הסיסמה לאף אחד אחר, בין אם בתמורה או לא, וכי אסור לה לתת גישה לתוכן הקורס, על כל חלקיו, לאף אדם אחר. 
 5. ידוע למשתמשת כי העברה, שימוש, מכירה של מידע או כל פעולה אחרת לטובת צד שלישי אסורה בהחלט ומהווה שימוש לרעה בקניינה הבלעדי של היוצרת, ושימוש מכל סוג חושף את המשתמשת לתביעה אזרחית על כל פגיעה מכל סוג בזכויותיה.
 6. ליוצרת שמורה הזכות שלא לאפשר השתתפות או גישה ו/או לחסום גישה ו/או למנוע גישה לתכנים המוצעים על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 7. היוצרת והפלטפורמה בה נמצא הקורס שומרים על האפשרות שלהם להגביל, להשהות, למנוע גישה או להסיר מידע או משתמשים שיבצעו פעולות שעשויות לפגוע בזכויותיה או בזכויותיהם של צדדים שלישיים, בכל אמצעי טכנולוגי או משפטי שעומד לזכותם, וזאת מבלי לגרוע מזכותם לתרופות ולסעדים נוספים אחרים. 
 8. ברור למשתמשת, כי על פי דין אסור לה לבצע פעולות של שימוש אסור בקורס, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום או ביצוע של כל פעולה או שימוש, במישרין או בעקיפין, שמהווים פגיעה בקניינה של היוצרת.
 9. על היוצרת לא תחול חבות בגין כל נזק שייגרם לצד ג’, על רקע שימוש המפר את זכויותיהם של אחרים. במידה וייגרם נזק שכזה על ידי המשתמשת, יהא עליה לשפות את היוצרת בגין כל חבות שתחול עליה עקב שימוש אסור זה. 
 10. המשתמשת נדרשת לדווח על כל בעיה, תקלה או הפרה של תנאי שימוש אלו ליוצרת או למי מטעמה.
 

קניין רוחני

 1. זכויות הקניין הרוחני כולן ובמלואן שייכות ליוצרת בלבד ומהווים קניינה הרוחני הבלעדי, לרבות סימנים מסחריים, עיצובים, מדגמים, יישומים, קבצים גרפיים, טקסטים, סיסמאות, שמות, כותרות, תמונות, גרפיקות, מצגות, שרטוטים, שיטות עבודה או לימוד, תרשומות, מסמכים, תיאור תהליכים, הרצאות, סיפורים, דפי עבודה, ספרים, דפי נחיתה וכל דבר אחר המהווה סוד מסחרי או קניין רוחני. אין בתקנון זה כדי להקנות למי מהמשתמשים זכות כלשהי בקורס.
 2. הקורס מכיל תכנים שונים המוגנים בזכויות יוצרים על פי דין, אשר חלקם בבעלות היוצרת וחלקם בבעלות גופים אחרים. יובהר כי אין לעשות שימוש מכל סוג שהוא מבלי לקבל אישור מפורש מהבעלים שרשאי לתת אישור מעין זה.
 3. המשתמשת מבינה ומסכימה לכך שרכישת האפשרות לצפות בתכני הקורס לא מקנה לה באף שלב ולא תקנה לה לעולם כל זכות בקניינה הרוחני של היוצרת, מכל סוג, וכי אלו שייכים וימשיכו להיות שייכים ליוצרת בלבד באופן בלעדי. 
 4. אין לפרסם, להמחות, להעתיק, לשכפל, לשדר, להעביר, להפיץ, למכור, להשכיר, להציג חומר הכלול בקורס או לעשות שימוש מכל סוג שהוא ללא אישור בעלי הזכויות הרלוונטיים.
 

אי תחרות ושמירה על סודיות המידע

 1. המשתמשת מצהירה כי התוכן, המידע והאופן בו הוא מוצג עשוי להוות סוד מסחרי, אשר מוגן על פי כל דין ושייך ליוצרת. המשתמשת מתחייבת לא לספק מידע למתחרים בתחום ולא להעביר את המידע לאף גורם אחר, ולא לספק שירותים דומים בעצמה או באמצעות אף אדם אחר ו/או מטעמה.
 2. המשתמשת מצהירה כי קראה את תנאי התקנון ואת תנאי הפרטיות, ובמידת הצורך פנתה לקבלת ייעוץ עם הגורמים הרלוונטיים, וקיבלה את האמור בתקנון ובמדיניות הפרטיות, גם של היוצרת וגם של הפלטפורמה (“רב מסר”). 
 3. היוצרת והפלטפורמה (“רב מסר”) נוקטים באמצעי זהירות מקובלים וסבירים כדי לשמור, ככל שניתן, על סודיות המידע. בהסכמה לתקנון זה, המשתמשת מסכימה כי לא תהיה כל טענה, דרישה, תביעה נגד היוצרת או מי מטעמה עקב מקרים שאינם נמצאים בשליטתם המלאה ונובעים מכוח עליון או מפעילות זדונית של צד ג’ ומאשרת כי היוצרת או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שעשוי להיגרם או שייגרם לכן או למי מטעמכן, במקרה של אובדן, חשיפה או שימוש בלתי מורשה במידע.
 

דין וסמכות שיפוט

 1. על הסכם זה ועל כל הסכם אחר שקשור אליו או שנובע מאותו העניין חל הדין הישראלי בלבד. המשתמשת מסכימה כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה או מחלוקת שהיא, נתונה לבתי המשפט המוסמכים המצויים במחוז תל אביב בלבד.
 2. אי מימוש זכויות החברה או מי מטעמה על פי תנאי תקנון זה, אין משמעותו ויתור עליהן.
 3. המשתמשת מתחייבת לא להפר את תנאי השימוש, לפצות ולשפות את היוצרת או מי מטעמה על כל נזק שייגרם כתוצאה מהפרה של תנאי שימוש אלו, בתוספת הוצאות ושכר טרחת עו”ד. 
 

המשתמשת מצהירה כי קראה בעיון את תנאי השימוש, ופנתה לקבלת ייעוץ עם גורם מקצועי רלוונטי במידת הצורך בקשר לקבלת תנאים אלו, כי היא בעלת הכשרות המשפטית המתאימה להסכים לתנאי תקנון זה, וכי היא מקבלת על עצמה את האמור בתקנון זה וכי לא תהיה לה כל טענה או תביעה בקשר אליהם או להסכמתם בעתיד.

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 09.04.2024

ברוכים הבאים לאתר שלי! אני משתמשת בעוגיות (cookies), פיקסל (Meta Pixel) וטכנולוגיות נוספות, על מנת לשמור מידע אודות הגולשים באתר, כגון סוג המכשיר עמו מתבצעת הגלישה, וכן מידע אחר (כגון כתובת IP, אפיוני גלישה, מיקום). אני עושה שימוש במידע באופנים שונים, לרבות העברתו לצדדים שלישיים – למשל, חלק מהמידע נאסף לצרכי מדידת נתוני שימוש באתר, חלק מהמידע נאסף על מנת להפוך את שימושך באתר לנוח יותר, וחלק מהמידע נאסף לשם הצגת הצעות שיווקיות מותאמות באתר זה ובפלטפורמות אחרות. מדיניות הפרטיות מכילה הסברים בדבר המידע הנאסף ואופני השימוש בו. בלחיצה על הכפתור ״אני מסכימ/ה״, הנך מסכימ/ה למדיניות הפרטיות שלנו.

×