fbpx

מדיניות הפרטיות של האתר

מדיניות פרטיות

  1. המידע הנאסף אודותיך
   1. למעט אם נכתב אחרת, למונחים במדיניות פרטיות זו תהיה המשמעות שהוקנתה להם בתקנון האתר, המצוי בכתובת https://nitsanlandman.com/. 
   2. השימוש באתר, לרבות גלישה בו, טעון מסירת מידע, לרבות מידע אישי על-ידי המשתמשים, כפי שיפורט להלן.
   3. השימוש באתר מתאפשר ללא רישום. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להנהיג רישום לאתר, וכן לחייב רישום כזה לשם קבלת שירותים מסוימים. 
   4. חלק מהשירותים המוצעים באתר יחייבו אותך למסור מידע, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ו\או מספר תעודת זהות. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. 
   5. לחילופין המפעילה שומרת לעצמה זכות לאפשר בעתיד הרשמה לאתר או זיהוי באמצעות חשבון ה-Facebook  או ה-Google שלך או אפשרות דומה אחרת. ככל שתבוצע הרשמה או זיהוי באמצעים אלה – תקבל המפעילה מהאתרים האמורים מידע אודותיך כפי שמפורט בתנאי השימוש שלך באתרים אלה וההרשאות שמסרת להם. בהרשמתך באופן זה, הנך מסכים לקבלת הנתונים כאמור. 
   6. הפרטים הבאים יישמרו אודותיך בעת גלישה באתר: 
    1. ככל שתחליט ליצור קשר עם המפעילה באמצעות האתר, ייאסף המידע הקשור ביצירת הקשר עמך (ובכלל זה, תוכן הפניה). 
    2. האתר יכול שישמור מידע מסוים לגבי פעולות שלא הושלמו (למשל – הוספת מוצרים לעגלת הקניות מבלי להשלים את הרכישה בפועל).
    3. מידע טכני – כגון כתובת IP, סוג דפדפן, פרטים אודות המכשיר ממנו מתבצעת הגלישה, נתוני גלישה, נתוני מיקום, הרגלי שימוש באתר (לרבות גלישה ורכישה). 
    4. חלק מהמידע לעיל יכול שייאסף באמצעות עוגיות (‘Cookies’), כמפורט במדיניות השימוש בעוגיות (Cookie Policy) כמפורט להלן.  
    5. הנך מתחייב למסור מידע אמין ומדוייק, אודותיך בלבד, ולא למסור מידע של צדדים שלישיים או בשמם, למעט ככל שקיבלת מהצד השלישי כאמור הרשאה מראש ובכתב. 
 • אופן השימוש במידע 
   1. המידע הנאסף אודותיך ישמש את המפעילה, בין היתר: 
   2. בכדי לשפר את חווית הגלישה של משתמשיה, את הפרסומות שיוצגו באתר ובפלטפורמות אחרות, וכן מבצעים, הצעות והטבות, לרבות מיקוד אלה להעדפותיך; 
   3. לשם שיפור וייעול הקשר עם משתמשי האתר;
   4. למטרות שיווקיות ומסחריות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם למשתמש);
   5. למטרות מסחריות וסטטיסטיות, לרבות מסירת מידע סטטיסטי (שאינו מאפיין את המשתמש הספציפי) לצדדים שלישיים; 
   6. מניעת הונאות, תפעול, אבטחה וגילוי פעילות בלתי חוקית;
   7. כל פעולה הנובעת או הקשורה לפעולות האמורות לעיל, הכל בהתאם להוראות הדין.     
   8. מספר זיהוי (למשל תעודת זהות) יכול שיימסר לשם אימות תשלום ויישמר תחת פרטי ההזמנה או כרטיס ספציפי שמיועד ללקוח, ויכול שיופיע על גבי חשבוניות, טפסי הזמנה וכיו”ב מסמכים שקשורים במערכת היחסים המסחרית של המפעילה עם הלקוח. 
   9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות למפעילה, תהיה המפעילה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרונים, ווצאפ, טלגרם או בכל אמצעי תקשורת אחרים שתמסור, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של המפעילה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה או בכל דרך אחרת המתאפשרת על פי דין. 
 • פיקסל (PIXEL)
 • האתר עושה שימוש או שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בטכנולוגיה הידועה בשם “פיקסל”. הפיקסל הוא רכיב תוכנה המותקן באתר, והמאפשר איתור של פרופיל המשתמש שגלש באתר בפלטפורמות המנוהלות ע”י META לשם הצגת פרסום למשתמש, בעת שהייתו בפלטפורמות אלה.  איתור זה, וכן הצגת הפרסום, מבוצעים ע”י META, בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלה.
 • הסבר נוסף אודות הפיקסל מצוי כאן (באנגלית):  https://developers.facebook.com/docs/meta-pixel/
 • עוגיות (‘Cookies’)
  1. האתר עושה שימוש או שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בכל עת שימוש בטכנולוגיית Cookies. 
  2. עוגיות, באופן כללי, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר על-פי הוראה ממחשבי המפעילה, והמכילות מידע. 
  3. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. 
  4. העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והמפעילה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי המפעילה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
  5. עוגיות כאמור יכולים להיות גם מטעם צד ג’ – כגון   Google ו-facebook לרבות עוגיות המוטמעות בשל שימוש ב-Google Analytics, ונועדו כדי לסייע למשתמש להתאים את חווית הגלישה או השימוש ולקבל תובנות סטטיסטיות שונות. תוכל בכל עת לפנות לצד ג’ הרלוונטי כדי לחסום הרשאות שניתנו על-ידך בעבר או להסיר את עצמך מאפשרות השימוש בעוגיות על-ידם. למידע נוסף: 

https://policies.google.com/privacy

https://www.facebook.com/policies/cookies

 1. באפשרותך לשנות את העדפות ה- cookies שלך ובין היתר תוכל לחסום או להגביל cookies   בדפדפן בו הנך עושה שימוש באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן המותקן במכשירך. חסימה כאמור יכולה להיות מלאה או חלקית, בהתאם לסוג הדפדפן. נא שים לב, כי חסימה או הגבלה של cookies עשויה למנוע ממך את הגישה או השימוש באתר או בחלקים שונים שלו, או לפגוע בחוויית הגלישה בו. 
 • מסירת מידע לצד שלישי
   1. המפעילה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים \ המזהים אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
   2.  על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
   3. לצורך העברתם לספקים שונים על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר ו/או כדי להעניק שירות לקוחות;
   4.  במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם המפעילה;
   5. בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, אתה או מי מטעמך, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;
   6. בשל צו שיפוטי המורה למפעילה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
   7. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מטעמך לבין המפעילה ו/או מי מטעמה;
   8. בכל מקרה בו תסבור המפעילה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של המפעילה, או שלך או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
   9. במקרה בו העבירה ו/או המחתה המפעילה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפיך, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
   10. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות המפעילה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר. ידוע לך, כי לצדדים שלישיים מסויימים כגון META תהיה היכולת להצליב מידע שתקבל מהמפעילה, בין היתר באמצעות PIXEL, כדי לזהותך באמצעות פרופיל המשתמש שלך בפלטפורמות שלה. 
 • חשבונית דיגיטלית
   1. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח אליך חשבוניות דיגיטליות לפרטי התקשורת שמסרת לה. המפעילה תשמור את המידע על החשבונית כאמור ותעבד אותו בהתאם למדיניותה כפי שתהא מעת לעת. 
 • אבטחת מידע
   1. המפעילה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים. עם זאת, ידוע למשתמש כי המפעילה אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט, והמפעילה מבהירה, כי בין היתר, במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של המפעילה וכי ידוע למשתמש שהמפעילה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
   2. המפעילה תשתמש בעצמה או באמצעות צדדי ג’ באמצעי הגנה והצפנה כנהוג בתחום הסחר האלקטרוני בישראל “ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והמפעילה.
   3. תהליך הרכישה והסליקה באתר, לרבות איסוף פרטי האשראי הנמסרים על-ידי הלקוח והשימוש בהם לצורך השלמת רכישה מבוצעים על-ידי ׳משולם׳ (“ספק שירותי סליקה“) ומאובטחים בתקן PCI DSS.  מובהר, כי פרטי כרטיס האשראי שנמסרים על-ידי הלקוח לשם רכישה אינם נשמרים אצל המפעילה ובמאגרי המידע שלה, אלא נשמרים אצל ספק שירותי הסליקה. 
 • יצירת קשר בנושא פרטיות
  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי אצל המפעילה ואף לבקש ממנה לתקנו אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל המפעילה כמפורט מטה.
  2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל – nitsanland@gmail.com. לחלופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת: המלבן 11 גבעתיים.

  3. בכל תכתובת למפעילה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. המפעילה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
  4. ההוראות הכלליות שבתקנון המפעילה, כמו גם כל הוראה אחרת, יחולו על האמור במדיניות פרטיות זו – לרבות ומבלי לגרוע באשר לגבולות אחריות, התיישנות, סמכות שיפוט וברירת דין. 

 

×